กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 14-03-2017
วันสิ้นสุดอบรม 14-03-2017
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม