กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 17-05-2017
วันสิ้นสุดอบรม 19-05-2017
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม