กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 24-05-2017
วันสิ้นสุดอบรม 24-05-2017
วิทยากร นายอนาวิล อมรเดชากุล
สถานะ เปิดอบรม