กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 20-12-2017
วันสิ้นสุดอบรม 22-12-2017
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม