กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 2
วันเริ่มอบรม 08-12-2017
วันสิ้นสุดอบรม 08-12-2017
วิทยากร วิทยากรจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะ เปิดอบรม