กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 16-01-2018
วันสิ้นสุดอบรม 16-01-2018
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม