กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-01-2018
วันสิ้นสุดอบรม 26-01-2018
วิทยากร นายอนาวิล อมรเดชากุล
สถานะ เปิดอบรม