กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Internet/e-mail ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
วันเริ่มอบรม 10-05-2018
วันสิ้นสุดอบรม 10-05-2018
วิทยากร นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัย
สถานะ เปิดอบรม