กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 08-07-2011
วันสิ้นสุดอบรม 08-07-2011
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม