กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 23-07-2018
วันสิ้นสุดอบรม 24-07-2018
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม