กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-10-2018
วันสิ้นสุดอบรม 26-10-2018
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม