กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลทะเบียนโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 30-10-2018
วันสิ้นสุดอบรม 30-10-2018
วิทยากร นายอภินันทน์ เสริมศรี
สถานะ เปิดอบรม