กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ Inkscape
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-11-2018
วันสิ้นสุดอบรม 28-11-2018
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม