กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 06-12-2018
วันสิ้นสุดอบรม 07-12-2018
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม