กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 13-12-2018
วันสิ้นสุดอบรม 14-12-2018
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม