กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 29-01-2019
วันสิ้นสุดอบรม 29-01-2019
วิทยากร วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สถานะ เปิดอบรม