กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStat
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 25-07-2011
วันสิ้นสุดอบรม 27-07-2011
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม