กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 03-04-2019
วันสิ้นสุดอบรม 05-04-2019
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม