กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 28-07-2011
วันสิ้นสุดอบรม 28-07-2011
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม