กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
วันเริ่มอบรม 13-05-2019
วันสิ้นสุดอบรม 13-05-2019
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม