กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Internet/e-mail ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
วันเริ่มอบรม 13-05-2019
วันสิ้นสุดอบรม 13-05-2019
วิทยากร นางสาวปวีณา ฉายอรุณ
สถานะ เปิดอบรม