กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
วันเริ่มอบรม 14-05-2019
วันสิ้นสุดอบรม 14-05-2019
วิทยากร นายจิรายุ ชัยมีบุญ
สถานะ เปิดอบรม