กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้ประโยชน์จาก Big Data
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 09-08-2019
วันสิ้นสุดอบรม 09-08-2019
วิทยากร วิทยากรจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะ เปิดอบรม