กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 16-12-2019
วันสิ้นสุดอบรม 18-12-2019
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม