กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)” รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 29-07-2020
วันสิ้นสุดอบรม 29-07-2020
วิทยากร วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สถานะ เปิดอบรม