กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Data Visualization and Visual Analytics with Power BI
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 17-08-2020
วันสิ้นสุดอบรม 19-08-2020
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม