กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Presentation และการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 21-09-2020
วันสิ้นสุดอบรม 23-09-2020
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม