กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร รุ่นที่ 1 16 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 16-11-2020
วันสิ้นสุดอบรม 16-11-2020
วิทยากร UNKNOWN
สถานะ เปิดอบรม