กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ รุ่นที่ 2 24 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 17-11-2020
วันสิ้นสุดอบรม 17-11-2020
วิทยากร UNKNOWN
สถานะ เปิดอบรม