กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร รุ่นที่ 3 26 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-11-2020
วันสิ้นสุดอบรม 26-11-2020
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม