กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ รวม 3 รุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 27-11-2020
วันสิ้นสุดอบรม 27-11-2020
วิทยากร นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล
สถานะ เปิดอบรม