กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร รุ่นที่ 2 23 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 23-11-2020
วันสิ้นสุดอบรม 23-11-2020
วิทยากร UNKNOWN
สถานะ เปิดอบรม