กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Powerpoint 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 25-01-2012
วันสิ้นสุดอบรม 25-01-2012
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม