กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร OpenOffice.org Impress
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 28-03-2012
วันสิ้นสุดอบรม 28-03-2012
วิทยากร นางสาวอภิญญา ประจันบาน
สถานะ เปิดอบรม