กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 5 - ม. 3
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 25-04-2012
วันสิ้นสุดอบรม 27-04-2012
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม