กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระดับป. 1 - ป. 4
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 30-04-2012
วันสิ้นสุดอบรม 02-05-2012
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม