กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สร้างสรรค์งานสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Premiere Pro
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-06-2012
วันสิ้นสุดอบรม 28-06-2012
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม