กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร จัดการตารางคำนวณออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet เพื่อองค์กรยุคใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 21-05-2013
วันสิ้นสุดอบรม 21-05-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม