กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Lightworks
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 31-07-2013
วันสิ้นสุดอบรม 02-08-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม