กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 13-09-2013
วันสิ้นสุดอบรม 13-09-2013
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม