กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-03-2014
วันสิ้นสุดอบรม 28-03-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม