กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 28-04-2014
วันสิ้นสุดอบรม 29-04-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม