หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2554
ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel 2007
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรภาครัฐจะต้องมีระบบการทางานที่รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา และลดการใช้กระดาษในการทางาน หรือที่เรียกว่าการปฏิบัติงานในระบบสานักงานอัตโนมัตินั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งเครื่องมือสาคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลไกหลักในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หนึ่งในโปรแกรมสานักงานหรือโปรแกรมจาพวกออฟฟิศที่สาคัญคือโปแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคานวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคานวณ โดยจะเก็บข้อมูลลงในตารางสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า เซล (Cell)ที่สามารถนาเอาเซลมาอ้างอิงใส่ในสูตร เพื่อให้โปรแกรมคานวณหาผลลัพธ์จากข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศท.สป.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ IT ได้พิจารณาเห็นว่าความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ในการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007
2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้

3. เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนาการใช้งาน Excel เบื้องต้น
 • การสร้าง Work Sheet
 • การป้อน/การปรับแต่งข้อมูล
 • การจัดทา/แก้ไขตาราง
 • ฟังก์ชันการคานวณอย่างง่าย
 • การสร้างและการนาเสนอข้อมูลโดยกราฟ
 • การพิมพ์เอกสาร

4. วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย และ Workshop

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. จานวน 1 วัน

6. สถานที่ฝึกอบรม ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นบุคลากรในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งาน Windows และ โปรแกรมการสร้างเอกสาร

8. การประเมิน ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

9. วิทยากร วิทยากรของ สป. : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

*********************************************

กาหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ Microsoft Excel 2007”

วัน ที่ 26 มกราคม 2554

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...................................................

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. แนะนาการใช้งาน Microsoft Excel

 • ลักษณะงานที่เหมาะกับโปรแกรม Excel
 • คุณลักษณะของโปรแกรม Excel
 • ส่วนประกอบต่างๆบนหน้าต่างใช้งาน

การเรียกใช้งานเมนูคาสั่ง

 • ริบบอน
 • Excel Option

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. การทางานกับ Excel Workbook

 • เซลล์ Cell
 • คอลัมน์ column & แถว Row
 • การใช้งาน Work Sheet

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การสร้างตารางและการคานวณบน Excel

 • สร้างและตกแต่งตาราง
 • Operation ที่ใช้ในการคานวณ
 • การคำนวณโดยการใช้สูตร formula

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. Work Shop
........................................................................................................

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 1_form-confirm.pdf