หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร Joomla Template Design
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

  แนะนำโปรแกรม Artisteer

 • สร้าง template ง่าย ๆ ด้วย wizards
 • สร้าง project ใหม่
 • รู้จักเครื่องมือช่วยเหลือ
 • Preview project ที่สร้าง
 • วิธีการบันทึก project
 • การนำ project ไปใช้เป็น template
 • การนำ Footnote ออก

 การสร้าง Template ด้วยตนเอง

 • รู้จักส่วนประกอบของเว็บไซต์
  • Elements
  • Header
  • Horizontal menu
  • Vertical menu
  • Content area
  • Special blocks
  • Footer
  • Attributes
  • Page width
  • Typography
  • Colors
  • Layout
 • ลงมือสร้าง template
  • Layout
  • การสร้างคอลัมน์เพื่อจัดการเนื้อหา
  • Colors
  • Background
  • Pages
  • Adding, removing, and renaming the pages
  • Page properties
  • Header
  • Title and slogan
  • Pictures
  • Shapes
  • Ordering shapes and pictures
  • Flash
  • Menu
  • Horizontal menu
  • Vertical menu
 • การนำเมนูที่สร้างไปใช้งาน
  • Content
  • Writing articles
  • Inserting images
  • Inserting a slideshow
  • Typography
  • Color theme
  • Footer

 CMS Templates

 • Specific CMS template elements
 • Post header icons
 • Post footer icons
 • Advanced techniques
 • Displaying positions in a Joomla! template
 • Additional template position in the header
 • Additional template positions in the footer
 • Joomla! templates
 • Template Areas
 • Exporting a Joomla! template
 • Installing a Joomla! template
 • Setting up the template
 • Title and Slogan
 • Horizontal menu
 • Vertical menu
 • Footer modification
 • Importing content
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 100_JoomlaTemplateDesign.pdf