หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองานขั้นสูง
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ทบทวนการออกแบบและการสร้างงานนำเสนอ
 2. ทบทวนการใช้งาน Transition
 3. ทบทวนการใช้งาน Custom Animation
 • Add Animation
 • Change Animation
 • Delete Animation
 • ประเภทของ Animation และ Effect ที่น่าสนใจ
  • § Entrance (Basic, Subtle, Moderate, Exciting)
  • § Emphasis (Basic, Subtle, Moderate, Exciting)
  • § Exit (Basic, Subtle, Moderate, Exciting)
  • § Motion Path (Basic, Lines & Curves, Special)
 1. ความสัมพันธ์กันระหว่าง Transition และ Custom Animation
 2. ลำดับการนำเสนอ On Click, With Previous, After Previous
 3. การปรับแต่ง Effects ขั้นสูงเพื่อความโดดเด่นในการนำเสนอ
 • Effects
 • Timing Effect
 • Object Animation
 1. การประยุกต์ใช้ Custom Animation เพื่อการนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ
 • Text Animation
 • Picture Animation
 • Chart Animation
 • SmartArt Animation
 • Drawing Object Animation
 • Table Animation
 • Sound Effect
 1. การใช้ Effect Dim สำหรับ Animation
 2. Workshop การนำเสนองานหลากหลายรูปแบบ
 • ประยุกต์ใช้ Entrance Effects เพื่อแสดงวัตถุที่เป็น ข้อความ, รูปภาพ, รูปวาด, ตาราง, กราฟ, SmartArt, ผังองค์กร
 • ประยุกต์ใช้ Emphasis Effects เพื่อแสดงวัตถุที่เป็น ข้อความ, รูปภาพ, รูปวาด, กราฟ, SmartArt
 • ประยุกต์ใช้ Exit Effects สำหรับวัตถุที่เป็น ข้อความ, รูปภาพ, รูปวาด, กราฟ, SmartArt
 • ประยุกต์ใช้ Motion Path สำหรับ รูปภาพ, รูปวาด, เส้น
 • สร้างแบบทดสอบพร้อมเฉลยด้วยสไลด์ PowerPoint และตั้งค่าให้แสดงข้อความแจ้งเมื่อตอบถูกหรือผิด
 • ตั้งค่าการตอบสนองต่อวัตถุเมื่อมีการคลิกเมาส์บนวัตถุที่กำหนด เช่น หากคลิกบนกล่องข้อความชื่อพนักงานให้แสดงรูปภาพของพนักงานคนนั้น
 • ตั้งค่าให้รถยนต์สตาร์ทเครื่องและวิ่งบนถนนตามทิศทางที่กำหนด
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 102_Custom Animation Microsoft PowerPoint.pdf