หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการจัดรูปแบบเซลขั้นสูงด้วย Dynamic Formatting ใน Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Conditional Formatting
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Conditional Formatting
 • Conditional Formatting คืออะไร
 • การนำ Conditional Formatting ไปใช้กับ Cell
 • การนำ Conditional Formatting ไปใช้กับ cell อื่นๆ
 • ตัวอย่างการนำ Conditional Formatting ไปใช้งาน
 • Hide Errors
 • Hide Duplicate Values
 • Highlight Duplicates in Column
 • Highlight Items in a List
 • Highlight Lottery Numbers
 • Highlight Upcoming Expiry Dates
 • Hide Cell Contents When Printing 
 • Shade Alternating Rows
 • Shade Bands of Rows
 • Shade Alternating Filtered Rows
 • Create Colored Shapes
 1. Data Validation
 • พื้นฐานการใช้งาน  Data Validation
 • Create Dependent Lists
 • Dependent Dropdowns from a Sorted List 
 • Display Messages to the User
 • Display Input Messages in a Text Box
 • Criteria Examples
 • Custom Criteria Examples
 • Combo Box    
 • Combo Box - Named Ranges
 1. ทบทวนการจัดรูปแบบทั่วไปที่เป็นลักษณะ Static Formatting จัดรูปแบบเซลเดิม ที่เดิมแบบ 
        ตายตัว
 • แนะนำการจัดรูปแบบในลักษณะยืดหยุ่น ให้รูปแบบวิ่งหาข้อมูลเอง โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยจัดรูปแบบใหม่ทุกครั้งเมื่อข้อมูลมีการ Update
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Dynamic Formatting กับส่วนต่างๆของ Worksheet
  • § Cells Number
  • § Cells Border
  • § Cells Fill
  • การประยุกต์ใช้ Form Control ร่วมกับ Dynamic Formatting
  • การสร้างตัวเลือกเพื่อเป็นเงื่อนไขในการจัดรูปแบบในลักษณะ Dynamic Formatting แบบ Combo Box, Check Box
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Dynamic Formatting (เมื่อค่าในเซลเปลี่ยน รูปแบบในเซลก็เปลี่ยนเองอัตโนมัติ)
   • § ไฮไลท์เฉพาะตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด และน้อยที่สุดในฐานข้อมูล
   • § ไฮไลท์เฉพาะรายการที่ตรงกับเดือนหรือปีที่เลือกเท่านั้น
   • § ไฮไลท์เฉพาะรายการที่ตรงกับรหัสพนักงานที่เลือกเท่านั้น
   • § ตีเส้นตารางทันทีเมื่อมีการป้อนข้อมูลใหม่เข้าไปในตาราง
   • § ตีเส้นตารางคั่นระหว่างเดือน หรือปีโดยอัตโนมัติ
   • § เติมสีเซลแบบบรรทัดเว้นบรรทัด
   • § เติมสีเซลแบบคอลัมน์เว้นคอลัมน์
   • § เติมสีเซลเฉพาะบรรทัดที่แสดงผลรวม
   • § ไม่แสดงเลข 0 ที่อยู่ในเซลแม้จะมีเลข 0 ในเซลก็ตาม
   • § ไฮไลท์เซลที่ป้อนข้อมูลไม่ครบ เช่น ป้อนรหัสไปรษณีย์ไม่ครบ 5 หลัก หรือเลขประจำตัวประชาชนไม่ครบ 13 หลักให้เตือนด้วยสีแดง เป็นต้น
   • § ไฮไลท์เซลที่พบว่าข้อมูลซ้ำกันโดยอัตโนมัติ หรือไม่ซ้ำกัน หรือเน้นสีทันทีเมื่อป้อนข้อมูลซ้ำลงไป
   • § ไฮไลท์เซลที่ตรงกับวันหยุด เสาร์ อาทิตย์โดยอัตโนมัติ
 1. Workshop การจัดรูปแบบในลักษณะ Dynamic Formatting อื่นๆ
 • ตีเส้นคั่นบรรทัดเพื่อแยกกลุ่มของข้อมูลในตารางอัตโนมัติเมื่อขึ้นเดือน,ปี ใหม่ หรือตามแผนก ฝ่าย จังหวัด ที่ต้องการ
 • เน้นสีพื้นหลังสำหรับข้อมูลที่สนใจเฉพาะ Record ที่ต้องการ เช่น ตัวเลขที่น้อยกว่า หรือมากกว่า หรือเท่ากับ หรือกำหนดขอบเขตช่วงของข้อมูลที่ต้องการ
 • เน้นสีสำหรับบรรทัดที่ตรงกับรหัสที่กำหนด
 • เน้นสีสำหรับคอลัมน์ที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดลงในเซล
 • เน้นสีสำหรับเซลที่ไม่มีค่า ผู้ใช้ไม่ได้ป้อนค่าลงไป
 • เน้นสีสำหรับเซลที่ผู้ใช้ป้อนค่าไม่ตรงกับเงื่อนไข หรือป้อนค่าไม่ครบ
 • ฯลฯ
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 103_Dynamic Formatting Excel.pdf