หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย LimeSurvey
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. การตั้งค่า LimeSurvey

2. การทำงานกับ Administering ใน LimeSurvey

                   - การตั้งค่า Global

-  การบริหารจัดการ Users

-  การกำหนด Label

-  Template Editor

-  Localisation

-  หน้าจอสถานะการสำรวจ

-  ฐานข้อมูลกลาง

3. เริ่มต้นใช้งาน LimeSurvey

-  การล๊อกอินเข้าใช้งาน

4. แนะนำขั้นตอนการสร้างแบบสำรวจ

-  การสร้างแบบสำรวจใหม่

-  การตั้งค่าความปลอดภัยให้แบบสำรวจ

-  การสร้างกลุ่มคำถาม

-  การเปลี่ยนลำดับให้กลุ่ม

-  การเพิ่มคำถาม

-  ประเภทของคำถาม

 • Array,  Array by column, Array dual scale
 • Array (5 point choice), Array (10 point choice)
 • Array (Increase-Same-Decrease)
 • Array (Numbers), Array (Texts)
 • Array (Yes-No-Uncertain)
 • Date
 • Equation
 • File upload
 • Gender
 • Language switch
 • Numerical input
 • Multiple numerical input
 • Ranking
 •  Text display
 •  Yes-No
 •  Multiple choice,  Multiple choice with comments
 •  5 point choice
 •  List (Dropdown),  List (Radio),  List with comment
 •  Short free text,  Long free text,  Huge free text,  Multiple short text

-  การกำหนดเงื่อนไข

-  การเปลี่ยนแปลงลำดับคำถาม

-  การแสดงคำถาม

-  การเพิ่มคำตอบหรือคำถามย่อยๆ

-  การประเมินผล

-  แม่แบบ Email

5. การบริหารจัดการแบบสำรวจ

-  การทดสอบแบบสำรวจ

-  ตรวจสอบลอจิกการสำรวจ

-  เปิดใช้งานแบบสำรวจ

-  ใช้งานแบบสำรวจอย่างปลอดภัย

-  การเรียกดูผลการสำรวจ

-  ปิดการสำรวจ

-  เปลี่ยนแปลงแบบสำรวจที่ใช้งาน

-  การป้อนข้อมูล

-  สถิติ

-  การส่งออกผลลัพธ์

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 104_LimeSurvey02.pdf