หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท.
รายละเอียดหลักสูตร

๑.  การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบโดเมน

    - การเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งาน

    - แนะนำการตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย

    - สิทธิการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบโดเมน

    - การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (Network Drive)

๒.  การเข้าใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานจากส่วนกลาง

    - การเข้าใช้งานชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานแบบใช้งานจากส่วนกลาง

    - การเปิดไฟล์ใช้งานและการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล         

๓.  การเข้าใช้งานระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน (MOST SSL-VPN)   สป.วท.

    - การเข้าใช้งานระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน (MOST SSL-VPN) สป.วท.

    - การใช้งานระบบอินทราเน็ต สป.วท.

    - การใช้งานแฟ้มเก็บไฟล์ข้อมูล

    - การใช้งานบนอุปกรณ์ประเภท Smart Device

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 112_AD.pdf