หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. รู้จักกับ Infographic

 • คำถามก่อนจัดทำ Infographic เช่น ต้องการนำเสนออะไร และทำไม กลุ่มเป้าหมาย
 • เตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง และสถิติที่ถูกต้อง สามารถใช้ในการอ้างอิงได้
 • วางรูปแบบโครงร่างของสี
 • ออกแบบงานโดยยึดความง่าย สบายตา และสามารถสื่อถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

2. หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics)

 • ด้านข้อมูล
  • การเลือกหัวข้อ
  • สืบค้นข้อมูลวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือก
  • วิเคราะห์ข้อมูล
  • เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูล
   ( กราฟ ไดอะแกรม แผนผัง สัญลักษณ์ ภาพประกอบ ตัวหนังสือ ข้อความ)
 • ด้านการออกแบบ
  • การเลือกใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือ

1. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบ Infographics ได้แก่

a. ผังกราฟิกแบบผังโยงใย (Webbing)

b. ผังกราฟิกแบบผังจัดกลุ่มข้อมูล (Cluster Diagram)

c. ผังกราฟิกแบบผังแสดงความสัมพันธ์เหมือนต่าง (Venn Diagram)

d. ผังกราฟิกแบบผังอภิปัญญา (KWLH)

e. ผังกราฟิกแบบผังก้างปลา  (Fishbone Diagram)

f. ผังกราฟิกแบบผังแก้ปัญหา  (Problem / Solution)

g. ผังกราฟิกแบบผังแมงมุม (Spider Map)

h. ผังกราฟิกแบบผังความคิดรวบยอด (Concept Map)

                             2. เครื่องมือสำหรับสร้าง Infographics

 • การเลือกโทนสีเพื่อให้ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กำหนดสีหลัก สีรอง
 • การจัดลำดับความน่าสนใจของข้อมูล
 • การออกแบบวางระบบการรับข้อมูล เช่น บนลงล่าง ซ้ายไปขวา ตรงกลางก่อน
 • การออกแบบภาพประกอบให้ออกมาแนวเดียวกัน และเข้าใจง่าย น่าสนใจ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและภาพรวมความสวยงาม

3.  การสร้างอินโฟกราฟิกให้ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing Infographics)

 • การรวบรวมข้อมูล
 • การอ่านข้อมูลทั้งหมด
 • การค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง
 • การระบุปัญหาและความต้องการ
 • การจัดลำดับออกแบบโครงสร้างข้อมูล
 • การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิก
 • การกำหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ
 • การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้
 • การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต

4.  การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ (Designing Effective Infographics)

 • เน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว ,ออกแบบให้เข้าใจง่าย
 • ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ,แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง
 • ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง
 • การออกแบบที่ดีทำให้มีประสิทธิภาพ
 • ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ  
 • ใช้คำพูดที่กระชับ  
 • ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล  

5.  สิ่งที่ไม่ควรทำในการออกแบบอินโฟกราฟิก

6.  การสรุปใจความไว้ใน Infographic 

 

7.  การแทรกลิงค์ข้อมูลแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

8.  การสร้าง Infographics จากแหล่งที่ให้บริการฟรีและดีที่มีอยู่บนโลกออนไลน์

 

9.  การสร้าง Infographics โดยใช้โปรแกรม  Illustrator, Photoshop และ Powerpoint 

 

10. การนำเสนอ Infographics ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์  

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 113_Infographic.pdf