หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร PivotTable and PivotChart ด้วย Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนวความคิดของ PivotTable

 • ความหมายของ PivotTable
 • ความสำคัญ ของ PivotTable
 • ประโยชน์ของ PivotTable

2. ข้อมูลสำหรับการทำ PivotTable

 • รูปแบบของข้อมูลที่ดี
 • ข้อมูลภายใน
 • ข้อมูลภายนอก
 • ข้อมูลหลายๆตาราง

3. วิธีการสร้าง PivotTable

 • วิธีการสร้าง PivotTable Report
 • วิธีการสร้าง PivotChart Report

4. แนะนำการวาง Layout

 • Value
 • Row
 • Column
 • Report Filter

5. แนะนำเครื่องมือของ PivotTable

 • เครื่องมือ Format Table
 • เครื่องมือ Drilldown
 • รูปแบบต่างๆ ของ PivotTable
 • การกำหนด Field Options
 • การกำหนด Option ของ PivotTable

6. เจาะลึกการใช้งาน PivotTable

 • แนะนำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้คำสั่ง Filter ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Sort ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Subtotals ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Group ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Analysis ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Field Setting
 • การใช้คำสั่ง Pivot Table Option

7. การทำงานของ PivotChart

 • การสร้าง PivotChart
 • การแสดงข้อมูลใน PivotChart
 • การนำยอดรวมใน PivotTable ไปแสดงบน PivotChart
 • ประเด็นที่น่าสนใน PivotChart

8. เจาะลึกการใช้งาน Chart

 • แนะนำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้คำสั่ง Filter ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Sort ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Subtotals ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Group ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Analysis ใน PivotTable
 • การใช้คำสั่ง Field Setting
 • การใช้คำสั่ง Pivot Table Option

9. การทำ PivotTable จากข้อมูลภายนอก

 • การสร้าง Pivot จาก Workbook อื่นๆ
 • การสร้าง Pivot จาก Access
 • การสร้าง Pivot จากไฟล์อื่นๆ

10. Tips & Tricks และการประยุกต์ใข้งานสำหรับ PivotTable และ PivotChart

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 115_PivotTableandPivotChart.pdf